Zajęcia dodatkowe, czyli rozwijamy talenty!

Planowa i zorganizowana opieka nad uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy edukacyjno-wychowawczej w naszej placówce, dlatego między godz. 700, a godz. 1600 szkoła oferuje swoim wychowankom bogaty pakiet zajęć dodatkowych. Różnorodność aktywności, jakie proponujemy dzieciom podczas zajęć pozalekcyjnych sprawia, że  czas spędzony w szkole, staje się odpoczynkiem i wytchnieniem od codziennej wytężonej pracy ucznia. W tym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy, nauczycieli, jak również spędzają czas z rówieśnikami, podczas zabaw na powietrzu i zabaw w salach szkolnych. Zapewniamy również czas i warunki do częściowego odrabiania zadań domowych oraz zajęć dydaktyczno – korekcyjnych.

Poniżej przedstawiamy ofertę dodatkowych zajęć dla klas 1 - 3

Chór

Chór to ten rodzaj zajęć pozalekcyjnych, który, dzięki różnorodnym walorom edukacyjnym i wychowawczym, prowadzi do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, pozwalając na odkrywanie w sobie wrażliwości, poczucia estetyki, kształtowanie pozytywnych cech osobowości. Program chóru obejmuje m.in. naukę piosenek, doskonalenie intonacji i techniki śpiewania, rozszerzanie skali głosu oraz przygotowanie do śpiewu wielogłosowego. Chór daje uczniom możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

Prowadząca: Ewa Jurkowska

Zajęcia informatyczne dla najmłodszychCele koła komputerowego:

 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych oraz zachowania w sieci.
 • Wprowadzenie uczniów w świat programowania.
 • Zapoznanie ze środowiskiem języków programowania
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia analizowania oraz rozwiązywania problemów z różnych dziedzin za pomocą komputera.
 • Rozwijanie twórczych postaw, umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.
 • Zwiększenie zaangażowania uczniów do wykorzystania komputera w nauce czytania, pisania, liczenia, prezentacji pomysłów i efektów pracy

Założone cele będą realizowane poprzez zadania dla ucznia. Zadania te będą miały przede wszystkim charakter praktyczny, będą to ćwiczenia przy komputerze, poprzedzone niekiedy krótką pogadanką wprowadzającą, pokazem, instruktażem lub prezentacją z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

Prowadzący:

Anna Żabicka

Marcin Słomka

Mali Mistrzowie Programowania

„Mali Mistrzowie programowania” to zajęcia mające na celu rozwinięcie umiejętności programowania od najmłodszych lat. Przez pierwsze zajęcia uczniowie poznają podstawy programowania off- line, by w przyszłości, w klasach starszych, tworzyć własne podstawowe  aplikacje lub gry za pomocą przyjaznego środowiska programistycznego.

Prowadząca: Agata Kantorska

Matematyka

Matematyka-to wiem!” „Gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Zajęcia mają na celu poznanie świata matematycznego. Z matematyką mamy do czynienia w każdej dziedzinie nauki, sztuki i w życiu codziennym. Poprzez metody czynnościowe i zabawę uczniowie sami dochodzą do praw matematycznych. Obcowanie z tym przedmiotem jest dla nich ciekawą, trochę tajemniczą zabawą. Korzystają z zasobów internetowych z zakresu matematyki, bawią się geometrią, figurami w przestrzeni, co pozwala na kształtowanie dziecięcej wyobraźni.

Prowadzący:

Agnieszka Kozieł

Katarzyna Szczypa - Kowalik

Język niemiecki

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które rozpoczynają naukę języka niemieckiego. Małe dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Ich słuch w tym okresie jest bardzo wrażliwy, a narządy mowy na tyle elastyczne, ze po odpowiedniej liczbie ćwiczeń dzieci są w stanie rozróżnić i poprawnie wyartykułować wszystkie fonemy (głoski) nowego języka. Z łatwością również przyswajają sobie modele intonacyjne charakterystyczne dla języka niemieckiego. Dzieci w tym wieku są ciekawe świata. Nauka języka niemieckiego może zatem stanowić obok języka angielskiego nową pasjonującą przygodę ukazującą piękno nowego języka jak i kultury państw niemieckojęzycznych. Rozwój intelektualny i emocjonalny małych dzieci wiąże się już ze zdolnością koncentracji uwagi, oraz lepszego zapamiętywania mechanicznego i logicznego. Dzieci zatem łatwo uczą się na pamięć piosenek, wyliczanek, wierszyków i dialogów. Chętnie uczestniczą w grach i zabawach językowych i wykazują dużą kreatywność. 

Zajęcia opierają się na przekonaniu, że dzieci wprowadzone w świat języka niemieckiego w nauczaniu wczesnoszkolnym są lepiej przygotowane do nauki tego języka w przyszłości. Zajęcia te wzbogacają także ofertę pracy szkoły, bowiem uczniowie uczą się nie tylko języka angielskiego i nie miały tego typu zajęć.

Prowadząca:

Hanna Bilotserkovets

Język angielski

Zajęcia z  języka angielskiego dla klas pierwszych, drugich i trzecich prowadzone są w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły. Celami nauczania jest opanowanie przez uczniów podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienie się z systemem fonetycznym, poszerzenie wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz przygotowanie i zmotywowanie do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych etapach edukacyjnych. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach komunikacyjnych, takich jak gry i zabawy, pozwolą spędzić uczestnikom czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. Cele te możliwe będą do osiągnięcia przez:-pobudzające wyobraźnię ćwiczenia komunikacyjne -zajęcia w formie zabawy-integrację z wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na pozostałych lekcjach-umożliwienie współdziałania z rówieśnikami w czasie realizowania projektów-przygotowanie do korzystania ze słowników i programów komputerowych Cele szczegółowe: Podczas zajęć główny nacisk jest kładziony na rozwijanie sprawności słuchania i mówienia, a czytanie i pisanie traktuje się jako sprawności dodatkowe. Dzieci najefektywniej uczą się poprzez zabawę i zaangażowanie w zadania, które są dostosowane do poziomu intelektualnego dziecka. Dlatego  proponujemy uczniom zajęcia poszerzające słownictwo, utrwalające poznane struktury gramatyczne oraz ukazujące realia życia w krajach anglojęzycznych oparte na prezentacji filmów edukacyjnych, wykorzystaniu materiałów interaktywnych, programów komputerowych, śpiewanie angielskich piosenek, gry i zabawy językowe.

Prowadzący:

Elżbieta Mazurek

Dominika Grzesiowska - Bicka

 

Język francuski

Celem zajęć z języka francuskiego jest wprowadzenie dzieci w świat kultury i języka francuskiego oraz nauczenie uczniów podstawowych zwrotów grzecznościowych, słów i zagadnień kulturowych (np. różnego rodzaju święta, jak Francuzi je obchodzą). Na zajęciach:

 • Poznajemy Francję,
 • jej bogatą kulturę, zwyczaje, tradycje, regiony i zabytki.
 • Używamy podstawowych słów, zwrotów i wyrażeń służących komunikacji.
 • Śpiewamy, tańczymy, uczymy się wierszyków i wyliczanek,
 • Rysujemy, kolorujemy, gramy w gry, liczymy, oglądamy filmy. 
 • Wymawiamy pięknie „rrrrrrrrrrrr”!!!

Prowadząca:

Agata Skowyra

Zajęcia teatralne

Teatr „ Bajka”

Zajęcia są przygotowane z myślą o najmłodszych uczniach. Na zajęciach dzieci uczą się wyrażania przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki. Rozwijają umiejętność kreowania odgrywanych postaci oraz zdobywają wiadomości o teatrze. Zgodnie ze stwierdzeniem: Teatr uczy, bawi i wychowuje, dzieci nabywają nowe umiejętności w formie zabawy. Zajęcia wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia są doskonałą okazją do pokonania tremy, przyzwyczajają do występów publicznych oraz sytuacji trudnych emocjonalnie. Dodatkowo wspólne działanie uczy współpracy w zespole oraz odnalezienia się w grupie.

Prowadząca:

Ewa Sumorek

Eksperymenty

Klub Młodego Naukowca to zajęcia naukowe wychodzące na przeciw zaspokajaniu naturalnej ciekawości młodego człowieka. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość samodzielnego szukania odpowiedzi dotyczących tajemnic przyrody i otaczającego nas świata. Poprzez obserwację i eksperymenty wchodzą w świat fizyki, chemii i biologii. Poznają właściwości powietrza i wody. Mogą dowiedzieć się dlaczego herbata jaśnieje po dodania plasterka cytryny. Sprawdzą czym jest siła magnetyczna i co odróżnia magnesy ferrytowe od neodymowych. Spróbują samodzielnie stworzyć baterię i przeprowadzą wiele innych doświadczeń. Uczniowie mają również możliwość zaproponować temat jaki chciałyby podjąć w trakcie zajęć.

Prowadząca:

Elżbieta Mazurek

Taniec

Nauka ćwiczeń rytmiczno-ruchowych poprawiających koordynację oraz sprawność, a także wyczulenie na rytmiczną budowę utworów tanecznych. Dzieci uczą się podstawowych tańców  tradycyjnych oraz tańca nowoczesnego. Wykorzystujemy stretching. Na bazie prostych elementów dzieci uczą się podstawowych kroków i choreografii ww. tańców. Program zajęć wzmaga aktywność ruchową dzieci, kształtuje piękną sylwetkę, pozwala na redukcję skrzywień kręgosłupa, poprawia wytrzymałość i siłę, aktywizuje stawy oraz likwiduje np. płaskostopie. Taniec kształtuje dobre cechy charakteru, takie jak pewność siebie czy umiejętność zachowania w grupie.

Prowadząca:

Karolina Tyburcy - Szlendak

Kreatywne wykorzystanie czasu wolnego


Zajęcia maja na celu wspieranie,  rozwijanie  oraz  stymulację kreatywności  twórczej  uczniów.  Zajęcia te mają  za  zadanie  zachęcić  uczniów do podejmowania  wszelkich działań, które przyczyniają się do zwiększenia ich potencjału twórczego. Realizacja tychże działań będzie się dokonywać w oparciu o metody polegające na praktycznych działaniach dzieci.

Cel zajęć:

 • kształtowanie  umiejętności  wyrażania  swoich  przeżyć emocjonalnych  za  pomocą środków artystycznych,
 • rozwijanie  zmysłu  spostrzegawczości,  wrażliwości  oraz  indywidualnych  zdolności twórczych,
 • kształtowanie  umiejętności  poszanowania  pomysłów  innych  członków  grupy i indywidualnej postawy wobec sztuki,
 • pobudzanie zdolności i możliwości twórczych,
 • uświadamianie uczniom ich potencjału twórczego, wzmacnianie poczucia własnej wartości,  wskazywanie  „mocnych  stron”,  możliwość  przeżycia  satysfakcji  z  pracy twórczej i jej efektów,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, wzbudzanie przeżyć estetycznych,
 • poznanie różnych technik plastycznych,
 • nauka współdziałania w grupie rówieśników i integracja poprzez gry edukacyjne, dramę, zabawy słowne i twórcze,
 • rozwijanie zainteresowań i kształcenie kreatywności.

Prowadząca:

Justyna Sygara

Z historią za pan brat

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom historycznym uczniów przygotowane zostały zajęcia historyczne „Z historią za pan brat”, które pomagają rozwijać zainteresowania uczniów oraz pogłębiają ich wiedzę o przeszłości, szczególnie regionalną. Ważnym zagadnieniem jest kształtowanie właściwej postawy Polaka i Europejczyka oraz miłości do własnego regionu. Edukacja historyczna pełni szczególną rolę w procesie kształcenia i wychowania dzieci. Zaspokaja ich naturalną ciekawość, pobudza wyobraźnię, wzbogaca świat przeżyć i doznań. Nowatorskim pomysłem w naszej szkole są jej adresaci, mianowicie uczniowie klas I – III. Uczniowie tych klas bardzo często wykazują olbrzymie zainteresowanie dziejami Polski, Europy i świata. Zadają dużo pytań. Uczniowie klas najmłodszych są spontaniczni i bardzo pomysłowi, wynika to z braku ich emocjonalnych ograniczeń.  Zajęcia koła historycznego dadzą dzieciom dodatkową wiedzę i umiejętności a także dostarczą im sporo pozytywnych emocji. Pozwolą lepiej poznać siebie i otaczający ich świat.

Prowadząca:

Ilona Siwiec

Harmonogram zajęć dodatkowych

L.p.

Nazwa zajęć

Prowadzący zajęcia

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

1. 

Język niemiecki

Hanna Bilotserkovets

Wtorek

Środa

12.40-13.40

204

2.

Język francuski

Agata Skowyra

Piątek

8.40-9.40

Sala kabaretowa

3. 

Mali mistrzowie  programowania

Agata Kantorska

Wtorek

12.25-13.25

123

4. 

Zajęcia informatyczne

Anna Żabicka

Marcin Słomka

Poniedziałek

Wtorek

13.25-14.25

7.10 – 7.55

115

316

5. 

Chór dziecięcy-grupa młodsza

Ewa Jurkowska

Poniedziałek

Wtorek

7.45-8.45

13.25-14.25

Sala kabaretowa

6. 

Zajęcia taneczne

Karolina Tyburcy-Szlendak

Środa

12.25-13.25

Sala kabaretowa

7. 

Język angielski

Dominika Grzesiowska-Bicka

Poniedziałki

13.10-13.55

123

8. 

„Matematyka-to wiem!”

Agnieszka Kozieł

Piątki

13.40-14.25

123

9. 

Koło teatralne „Bajka”

Ewa Sumorek

Wtorek

12.40-13.25

Sala kabaretowa

10. 

Kreatywne wykorzystanie czasu wolnego

Justyna Sygara

Poniedziałek

13.40-14.25

207

11. 

„Gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej”

Katarzyna Szczypa-Kowalik

Piątek

12.40-13.25

214

12. 

Język angielski

Elżbieta Mazurek

wtorek

12.40-13.25

206

13. 

Eksperymenty

Elżbieta Mazurek

środa

13.40-14.25

201

14. 

„Z historią za pan brat”

Ilona Siwiec

czwartek

12.40-13.25

Sala kabaretowa

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )