REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

 

Organizatorem turnieju jest:

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

 

 1. Cele konkursu:
  • popularyzacja matematyki wśród uczniów
  • rozwijanie talentów matematycznych, inspirowanie do twórczego działania
  • rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania zadań i problemów
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
  • promowanie osiągnięć uczniów
  • promocja szkół, nauczycieli oraz uczniów biorących udział w konkursie.
 2. Ustalenia ogólne:
  • konkurs skierowany jest do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych w Puławach
  • turniej przebiegać będzie w dwóch etapach:
   • I etap - eliminacje szkolne
   • II etap - turniej międzyszkolny w SP 11 w Puławach
  • w każdej placówce biorącej udział w turnieju dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za przebieg eliminacji szkolnych
  • eliminacje szkolne wyłaniają dwie pięcioosobowe drużyny (cztery osoby do zadań matematycznych i jedna do zadań plastycznych):
   • pierwsza drużyna: dwie osoby z klasy 5, dwie osoby z klasy 6 (do zadań matematycznych) i jedna osoba z klasy 5 lub 6 (do zadań plastycznych)
   • druga drużyna: dwie osoby z klasy 7, dwie osoby z klasy 8 (do zadań matematycznych) i jedna osoba z 7 lub 8 klasy (do zadań plastycznych)
   • w przypadku, gdy szkoła nie posiada oddziałów na poziomie wymienionym w regulaminie prosimy o kontakt mailowy z organizatorami turnieju
  • szkoła zgłasza swój udział w turnieju przesyłając e-mailem zgłoszenie (zał. 2) na adres: dnimatematykisp11@wp.pl w dniach 16 -20 grudnia 2020 r.
  • listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu turnieju należy przesłać drogą e-mailową do 31 stycznia na adres: dnimatematykisp11@wp.pl (zał.3)
  • II etap turnieju odbędzie się  18 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Puławach
  • koordynator w dniu turnieju dostarcza oświadczenia rodziców uczniów biorących w nim udział (zał. 1)
  • uczniowie, których oświadczenia nie zostaną dostarczone organizatorowi nie będą mogli brać udziału w rozgrywkach
  • reprezentanci szkół zobowiązani są do zabrania ze sobą: przyrządów geometrycznych (ekierka, linijka, kątomierz, cyrkiel), ołówka oraz czarnego długopisu
  • reprezentanci szkół zobowiązani są do zabrania ze sobą obuwia na zmianę
  • obowiązkiem wszystkich uczestników jest przestrzeganie zasad określonych w regulaminie
  • zwycięzcy międzyszkolnego etapu turnieju otrzymają upominki i nagrody
  • kwestie sporne rozstrzyga organizator.
 3. Ramowy program turnieju w SP nr 11 - zał. 4.
 4. Umiejętności Uczestnika Turnieju:
  • Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami określonymi w treściach podstawy programowej z matematyki i umiejętnościami plastycznymi.
  • Uczestnik turnieju w szczególności:
   • sprawnie wykonuje działania na liczbach
   • dostrzega prawidłowości
   • przeprowadza logiczne rozumowania
   • wyciąga wnioski z informacji podanych w różnej postaci
   • zna rodzaje kątów
   • zna własności trójkątów
   • potrafi rysować różne rodzaje kątów
   • potrafi rysować różne rodzaje trójkątów
   • czyta ze zrozumieniem instrukcje i polecenia podane w zadaniu
   • wykazuje się kreatywnością
   • wykazuje się umiejętnością współpracy w grupie
   • wykazuje się umiejętnościami plastycznymi
   • pracuje dla dobra swojej drużyny.

 

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ

 

Lp.

Działanie

Termin

Odpowiedzialny

1.

Zgłoszenie szkoły do turnieju

16 - 20.12.2019 r.

szkolny koordynator

2.

I etap turnieju

do 30.01.2020 r.

szkolny koordynator

3.

Przesłanie drogą e-mailową listy reprezentantów szkoły w turnieju matematycznym

do 31.01.2020 r.

szkolny koordynator

4.

II etap turnieju

18.02.2020 r.

 • organizatorzy

5.

Podsumowanie turnieju
i wręczenie nagród

18.02.2020 r.

 • organizatorzy

 

Koordynatorzy turnieju:

 

Ilona Sumorek

Joanna Tarka

Kontakt: dnimatematykisp11@wp.pl

 

 

Informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie szkoły: www.sp11.pulawy.witrynaszkolna.pl w zakładce MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNY

 

 

Dokumenty do pobrania
 • Oświadczenie rodziców (zał.1)

 • Zgłoszenie udziału (zał. 2)
 • Lista uczestników (zał. 3)
 • Ramowy program (zał. 4)

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )