Regulamin biblioteki

 

 

 1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły, a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 3. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni, a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
 5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego prolongowanie.
 6. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 7. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 8. Czytelnikom nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego, a korzystanie z niego należy wpisać do zeszytu odwiedzin.
 9. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 10. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 11. Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
 13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 14. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki. Każdy uczeń zobowiązany jest do przedstawienia karty obiegowej, na której potwierdzone zostanie rozliczenie się z biblioteką. Dotyczy to również ucznia, który zmienia szkołę.
 15. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
 16. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
 17. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze statutem szkoły. W przypadku nie zwrócenia książek oraz innych wypożyczonych materiałów, dokonania kradzieży szkoła może skierować sprawę do odpowiednich organów (sąd, policja).

 

 

 

Regulamin

 

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

 1. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz. Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.
 2. Czas pracy ucznia przy komputerze wynosi maksymalnie 1 godzinę. Uczeń może zarezerwować stanowisko komputerowe z jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować może maksymalnie 2 osoby.
 4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
 5. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 6. W ICIM obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
 7. Komputer może być wykorzystywany do przeglądania dyskietek, CD- ROM-ów, płyt DVD i innych nośników tylko z zasobów biblioteki. Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.
 8. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, płyty CD-R/CD-RW/DWD-R/DWD-RW lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. Nośniki dopuszczane są do użytku wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.
 9. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz. Istnieje możliwość wykonania pojedynczych wydruków tekstów po uzyskaniu zgody bibliotekarza. Nie wykonuje się wydruków kompletnych stron internetowych oraz grafiki.
 10. Zabrania się:   

  - składowania własnych i usuwania istniejących plików na dyskach twardych, 

  - dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem, włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,

  - instalowania własnych programów, korzystania z komunikatorów internetowych (np. Skype, Tlen, Gadu-Gadu itp.), wysyłania wiadomości tekstowych sms, korzystania z poczty elektronicznej oraz czatów,

  - kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,

  - korzystania ze stron internetowych upowszechnających pornografię i przemoc oraz gier komputerowych.

 11.  Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta lub zamknąć system a stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku.

 12. Za szkody wyrządzone w ICIM w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik, a w przypadku ucznia, jego rodzice (prawni opiekunowie). W przypadku wprowadzenia wirusów komputerowych lub innego działania niezgodnego z prawem użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami kodeksu karnego.
 13. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w ICIM bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania z ICIM informując o tym dyrektora.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )