Zasady i terminarz rekrutacji do klasy pierwszej w SP11

 

Informacje związane z rekrutacją do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Prosimy o zapoznanie się i serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.


Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia."

 

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2014 roku.

 

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym 2021 kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2015 roku), jednak pod warunkiem, że:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2020/2021)

albo

  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy - Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy określony Zarządzeniem Nr A/15/21 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 stycznia 2021 r.

 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej SP

 

Do klasy I szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani z urzędu kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców

--> pobierz zgłoszenie + informacje dodatkowe

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

 

--> pobierz wniosek + informacje dodatkowe

 

UWAGA: Zgłoszenie lub wniosek winni złożyć również rodzice dzieci, które aktualnie są w oddziałach przedszkolnych w szkole!!!

 

  

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Komisja nie bierze pod uwagę kolejności składanych wniosków. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia woli składanego w terminie od 12 do 23 kwietnia 2021 r.

--> pobierz oświadczenie

 

Po potwierdzeniu przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.

 

Procedura odwoławcza dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły tel. (81) 458 66 00

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )