Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Zasady i terminarz rekrutacji do klasy pierwszej SP11

Informacje związane z rekrutacją do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Prosimy o zapoznanie się i serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.


Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia."

 

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2012 roku.

 

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym 2018 kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2013 roku), jednak pod warunkiem, że:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2018/2019), albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy - Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Do klasy I szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców

--> pobierz zgłoszenie + informacje dodatkowe

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

--> pobierz wniosek + oświadczenie + informacje dodatkowe

 

UWAGA: Zgłoszenie lub wniosek winni złożyć również rodzice dzieci, które aktualnie są w oddziałach przedszkolnych w szkole!!!

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy określony Zarządzeniem Nr A/16/19 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 1 do 29 marca 2019 r.

 

 

od 3 do 4 czerwca 2019 r.

 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 1 do 9 kwietnia 2019 r.

 

 

od 17 do 18 czerwca 2019 r.

 

3.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

9 kwietnia 2019 r.

 

19 czerwca 2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 10 do 17 kwietnia 2019 r.

 

od 21 do 26 czerwca 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

18 kwietnia 2019 r.

 

27 czerwca 2019 r.

6.

Procedura odwoławcza:

1) W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     

 

 

     

     od 19 kwietnia 2019 r.

       

 

 

 

       od 28 czerwca 2019 r.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXV/325/17 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2017 r.

 

Lp.

Kryterium lokalne

Wartość kryterium 
w punktach

a)

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole, do której prowadzona jest rekrutacja

15

b)

Kandydat uczęszczał do przedszkola będącego w obwodzie szkoły.

10

c)

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

5

d)

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki.

3

e)

Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły.

2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

25

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Komisja nie bierze pod uwagę kolejności składanych wniosków. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia składanego w terminie określonym w harmonogramie.

--> pobierz oświadczenie

 

Po potwierdzeniu przez rodziców woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.

 

Procedura odwoławcza:

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej w szkole podstawowej. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )